ประเภทสมาชิกของสมาคมการค้ากาแฟพิเศษไทยผู้สมัครสมาชิกสมาคมโดยทั่วไปจะถูกจัดให้เป็นสมาชิกวิสามัญในวันที่สมัครการเปลี่ยนสถานะหรือประเภทสมาชิกวิสามัญเป็นสมาชิกสามัญจะต้องยื่นคำร้อง โดยต้องได้รับเห็นชอบจากคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรตามระเบียบการสรรหาสมาชิกซึ่งถูกบรรจุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วในคู่มือของการจัดตั้งสมาคม โดยต้องดำรงอยู่ในสภาพสมาชิกวิสามัญอย่างน้อย 1 ปี

สมาชิกสามัญ

สมาชิกสามัญจะต้องเป็นผู้ที่จดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งเป็นบริษัทเนื่องจากสมาคมเป็นสมาคมการค้า ดังนั้นผู้ที่เป็นสมาชิกสามัญจำเป็นต้องมีการทำการค้าจริงๆ และสมาชิกสามัญเท่านั้นที่สามารถได้รับการพิจารณาคัดเลือก สมัครเข้ามารับตำแหน่งกรรมการสมาคมเพื่อคิดและดำเนินกิจกรรมของสมาคมต่อไป และยังมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งกรรมการตำแหน่งต่างๆ

สมาชิกวิสามัญ

ส่วนสมาชิกวิสามัญคือบุคคลทั่วไปหรือผู้ประกอบกิจการกิจกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกาแฟสมาชิกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของสมาสมาคมได้ทุกอย่าง แต่จะไม่มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสมาคมและไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ

ในการกรอกใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ สมาชิกทุกท่านต้องทำการเลือกประเภทของสมาชิกตามแต่เห็นสมควรโดยประเภทสมาชิกได้ถูกแบ่งไว้ดังนี้

ประเภท รายละเอียด ประเภท ค่าสมาชิกรายปี (บาท) ค่าบำรุงรายปี (บาท)
1 ผู้สนใจเป็นสมาชิกสมาคมประเภททั่วไป ผู้สนใจทั่วไป 300 1,000 สมัคร
2 พนักงานชงกาแฟ พนักงานในร้านกาแฟรายย่อย หรือพนักงานในเชนกาแฟ มิใช่เจ้าของร้านกาแฟ พนักงานชงกาแฟ 300 1,500 สมัคร
3 ผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับกาแฟ เช่น เมล็ด กาแฟดิบ เมล็ดกาแฟคั่ว เครื่องดื่มที่ผลิตจากกาแฟ ผู้ให้คำปรึกษาเปิดร้านกาแฟ ให้คำปรึกษาเรื่องการชง การสอนชง ร้านกาแฟไม่ว่าจะเป็นร้านเล็ก ร้านใหญ่ เป็นเชนกาแฟ หรือบูธกาแฟ ผลิตขนมเบเกอร์รี่ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกาแฟทางออนไลน์ หรือขายตรง หรือมีร้านขายกาแฟ หรือเป็นเจ้าของ เว็บไซต์เกี่ยวกับกาแฟ มีจำนวนร้านหรือสถานประกอบการ 1 ที่ 300 1,000 สมัคร
มีจำนวนร้านหรือสถานประกอบการมากกว่า 1 ที่ +500 (ต่อสาขา) สมัคร
4 โรงคั่วกาแฟโดยรับจ้างคั่วและโรงคั่วที่รับจ้างพร้อมจำหน่ายกาแฟคั่ว ขนาดเล็ก น้อยกว่า 5000 กก. ต่อปี 300 2,000 สมัคร
ขนาดกลาง 5001-30,000 กก. ต่อปี 300 3,000 สมัคร
ขนาดใหญ่ มากกว่า 30,000 กก. ต่อปี 300 5,000 สมัคร
5 ผู้ปลูกและผลิตกาแฟทั้งปลูกเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกขายต่างประเทศ ผลผลิตกาแฟได้ตั้งแต่ 1-3 ตันต่อปี 300 1,000 สมัคร
ผลิตกาแฟได้ตั้งแต่ 3.1-20 ตันต่อปี 300 2,000 สมัคร
ผลิตกาแฟได้มากกว่า 20 ตันต่อปี 300 3,000 สมัคร
6 ผู้ประกอบการซื้อขายกาแฟทั้งกาแฟในประเทศและกาแฟนำเข้า น้อยกว่า 100 ตันต่อปี 300 3,000 สมัคร
มากกว่า 100 ตันต่อปี 300 5,000 สมัคร
7 ผู้จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องชงสำหรับร้านกาแฟ อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับกาแฟและอุตสาหกรรมกาแฟ เครื่องชงกาแฟ เครื่องบดกาแฟ เครื่องคั่วกาแฟ เครื่องปั่นน้ำผลไม้ 300 5,000 สมัคร
ผู้จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องในการผลิตกาแฟและอุตสาหกรรมกาแฟ 300 2,000 สมัคร
8 ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกาแฟ สอนอบรมเกี่ยวข้องกับกาแฟ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและเทรนเนอร์ 300 3,000 สมัคร
9 องค์กรอิสระต่างๆที่จัดตั้งโดยไม่หวังผลกำไร, สื่อต่างๆ องค์กรอิสระและสื่อ 300 2,000 สมัคร
10 เป็นเจ้าของร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงละคร ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน สถานศึกษาเอกชน ซึ่งกาแฟมิใช่เป็นสินค้าหลัก รายได้ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อปี 300 2,000 สมัคร
รายได้ 500,000 - 2,000,000 บาทต่อปี 300 3,000 สมัคร
รายได้เกินกว่า 2.000,000 บาทต่อปี 300 5,000 สมัคร

วันที่สมัครทุกประเภทสมาชิกจะได้รับเสื้อยืดตราสมาคม สติ๊กเกอร์ โลโก้สมาคมและได้รับวารสาร Coffee Traveler 1 ปี จำนวน 6 ฉบับส่งตรงให้ถึงบ้าน พร้อมได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสมาคม ก่อนบุคคลทั่วไป ส่วนลดค่าเข้าร่วมในกิจกรรมการอบรมต่างๆที่สมาคมจัดขึ้น สิทธิ์ในการแสดงข้อมูลโปรไฟล์ของสมาชิกในเว็บไซต์สมาคมเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อค้าขายและเรื่องสิทธิพิเศษต่างๆอีกมากมาย

SCROLL TO TOP