สิทธิประโยชน์และสิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อสมัครเป็นสมาชิก "สมาคมกาแฟพิเศษไทย"

แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
 

1. สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อสมัครเป็นสมาชิกสมาคมกาแฟพิเศษไทย

1.1 เสื้อยืดสมาคมกาแฟพิเศษไทย 1 ตัว ( S, M, L, XL, XXL)

1.2 สติ๊กเกอร์สมาคมกาแฟพิเศษไทย 1 ชิ้น

1.3 นิตยสาร Coffee Traveler 6 เล่มต่อปี (นิตยสารออก 2 เดือนต่อ 1 เล่ม)

*** โดยทั้งหมดจะนำส่งไปรษณีย์ให้ท่านถึงบ้าน

 

2. สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

2.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสมาชิก แบ่งตามประเภทที่รับสมัคร เพื่อประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายทางการค้า และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกระบวนผลิต และพัฒนาคุณภาพกาแฟไทย ให้มีศักยภาพเทียบเท่าสากล ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจกาแฟไทยในภาพรวมของประเทศ โดยมีสมาคมเป็นสื่อกลางในการช่วยส่งข้อมูลติดต่อ ตัวอย่างเช่น นาย(กอ)ต้องการซื้อเมล็ดกาแฟ 500 กิโลกรัมแต่ไม่รู้จะติดต่อได้จากที่ไหน จึงเข้ามาดูรายชื่อสมาชิกที่เป็นผู้ผลิตจำหน่ายกาแฟที่สมัครสมาชิกไว้กับสมาคมกาแฟพิเศษไทยก็จะมีรายชื่อแสดงไว้ที่ เว็บไซต์สมาคมกาแฟพิเศษไทย นาย(กอ) ก็สามารถดูข้อมูลและรายละเอียดของผู้จำหน่ายและเบอร์โทรติดต่อเพื่อให้นายกอได้ติดต่อซื้อกาแฟจากผู้ขายต่อไป

2.2 เมื่อสมาคมมีการจัดการเรียนการสอน เช่น สอนคั่วกาแฟเบื่องต้น, สอนการทำลาเต้อาร์ท ฯลฯ สมาชิกสมาคมจะได้รับส่วนลดค่าคอสเรียนนั้นๆ 10% และได้สิทธ์ในการสำรองที่นั่งก่อนบุคคลภายนอก

2.3 ส่วนลดในการซื้อสินค้าสมาคม 5% หรือเเล้วแต่กำหนดในแต่ละรายการ

SCROLL TO TOP